Organizacja pracy Zespołu Szkół w Opatowie w roku szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowie wznawia funkcjonowanie szkoły i przedszkola
z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem poniższych zasad jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Ograniczone zostaje wchodzenie i przebywanie w szkole i przedszkolu osób z zewnątrz
w tym rodziców. Zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy:

sekretariat szkoły:  62 7814544 

e-mail:  sekretariat@zsopatow.pl

biuro przedszkola:  62 7814545                                                                      

e-mail: przedszkoleopatow@onet.pl

Sekretariat dla Rodziców lub innych osób z zewnątrz tylko za zgodą dyrektora
wtorek i czwartek  8.00 – 10.00  oraz  14.00 – 15.15

Biuro w przedszkolu dla Rodziców lub innych osób z zewnątrz tylko za zgodą dyrektora wtorek i czwartek  8.00 – 10.00  oraz  14.00 – 15.15

Dyrektor  przyjmuje Rodziców wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym
lub mailowym.

Kierownik świetlicy Kontakt przez e-dziennik lub telefonicznie na numer sekretariatu.

Pedagog szkolny Kontakt z Rodzicami tylko po wcześniejszym umówieniu się przez
e-dziennik lub telefonicznie przez sekretariat.

 • Przy wejściu do szkoły i przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz maty
  do dezynfekcji obuwia, z których obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły i przedszkola.
 • Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły i przedszkola osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
  • zakrycie nosa i ust,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  • przejście przez maty dezynfekujące obuwie,
  • używanie rękawiczek jednorazowych,
  • posiadanie własnego długopisu z niebieskim wkładem do podpisu dokumentów,
  • ograniczone przemieszczanie się po szkole i przedszkolu, rodzice mogą wejść wyłącznie do sekretariatu szkoły i biura w przedszkolu lub w inne wskazane miejsce za zgodą dyrektora i po wpisaniu się do rejestru,
  • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły i przedszkola.
 • Do szkoły i przedszkola mogą wejść tylko i wyłącznie osoby bez objawów chorobowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała) i nie przebywające
  na kwarantannie lub w izolacji.
 • Osoba, która otrzymała pozwolenie dyrektora na wejście do szkoły i przedszkola czeka przed wejściem głównym do budynku A (szkoła) i wejściem głównym do przedszkola, gdzie wyznaczony pracownik administracji lub obsługi zapisze dane w rejestrze.
 • Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do budynku B osób nie będących uczniami lub pracownikami szkoły.
 • W drodze do i ze szkoły/przedszkola rodzie/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami według ustalonych zasad:
  – budynek A wejście główne  (wejście główne do budynku A tylko dla uczniów
  kl. IV- VIII oraz nauczycieli),
  – budynek B wejście od strony drogi głównej  (wejście do budynku B tylko dla dzieci
  6-letnich oraz nauczycieli),
  –  budynek B wejście od strony dziedzińca  (wejście do budynku B tylko dla uczniów
  kl. I- III, dzieci ze świetlicy oraz nauczycieli).
 • W szkole podczas lekcji nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 • Na korytarzach szkolnych, szatni szkolnej, szatni przy sali gimnastycznej,  w toaletach obowiązuje uczniów i nauczycieli zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
 • Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody. Obowiązkowo uczniowie/dzieci myją ręce przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z boiska.
 • Uczniowie po wejściu do sali komputerowej, językowej dezynfekują ręce oraz mają zakryte usta i nos.
 • Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane, dezynfekowane i wietrzone.
 • Przy sprzyjającej pogodzie (brak opadów) uczniowie w czasie przerw wychodzą na boisko szkolne według ustalonego odrębnego harmonogramu.
 • Zajęcia lekcyjne mogą odbywać się na boisku szkolnym, zajęcia przedszkolne na placu zabaw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Uczniowie przed wejściem na halę sportową dezynfekują ręce.
 • Uczniowie przebywają w stałych salach i mają przydzielone stałe miejsca siedzące
  w klasie poza zajęciami z informatyki, zajęciami z języka obcego i wychowania fizycznego.
 • W klasach I – III przerwy dla uczniów ustala wychowawca według potrzeb, nie rzadziej niż co 45 minut, w taki sposób aby nie pokrywały się z przerwami dla uczniów klas IV – VIII.
 • Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą, ani ich pożyczać.
 • Uczniowie/dzieci nie przynoszą do szkoły i przedszkola niepotrzebnych rzeczy
  i zabawek.
 • Wydawanie obiadów odbywać się będzie według ustalonego odrębnego harmonogramu.
 • Wypożyczanie i zwrot książek będzie możliwe według ustalonego harmonogramu.
 • Rodzice są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów, a w razie zmiany numeru do przekazania stosownych informacji szkole i przedszkolu.
 • Dla ułatwienia szybkiego kontaktu rodzice pracujący przekazują numer telefonu
  do pracodawcy.
 • Rodzice są zobowiązani do przekazania informacji związanych z zakażeniem koronawirusem ucznia szkoły/dziecka z przedszkola bądź konieczności przebywania ucznia/dziecka w kwarantannie ze względu na podejrzenie zakażenia u członka rodziny.
 • Na czas pracy z uczniami wejście do szkoły  tj. budynek B od strony drogi głównej zostanie zamknięte.
 • Na drzwiach wejściowych jest umieszczony nr telefonu do sekretariatu/biura przedszkola, a przed wejściem do szkoły skrzynka na korespondencję.

Zasady  wejścia do szkoły osób „trzecich”

Do budynków szkoły i przedszkola mogą wejść osoby nie będące pracownikami szkoły
i przedszkola lub uczniami tylko w uzasadnionych przypadkach, bez objawów chorobowych wskazujących na zakażenie COVID – 19 stosując się do poniższych zasad:

 1. Do szkoły wolno wejść tylko głównym wejściem. W przypadku zamkniętych drzwi należy się skontaktować z sekretariatem szkoły telefonicznie (numer telefonu
  do sekretariatu jest umieszczony na drzwiach szkoły).
 2. Do przedszkola wolno wejść tylko głównym wejściem. W przypadku zamkniętych drzwi należy się skontaktować z biurem przedszkola telefonicznie (numer telefonu
  do biura jest umieszczony na drzwiach przedszkola).
 3. Osoba wchodząca do szkoły/przedszkola jest zobowiązana podać swoją tożsamość (imię i nazwisko) oraz cel przybycia. Dane zostaną odnotowane w rejestrze osób wchodzących do szkoły/przedszkola.
 4. Na terenie szkoły i przedszkola obowiązuje zakrywanie ust i nosa (maseczka
  lub przyłbica).
 5. Po wejściu na teren szkoły/przedszkola należy zdezynfekować ręce dostępnym przy wejściu płynem i przejść przez matę dezynfekującą obuwie.
 6. W celu złożenia podpisu wskazane jest posiadanie swojego długopisu z niebieskim wkładem.
 7. W przypadku odbioru dziecka ze szkoły/przedszkola Rodzice nie wchodzą na teren budynku. Czekają przed wskazanym wejściem do szkoły/przedszkola i stamtąd odbierają swoje dzieci przyprowadzone przez wyznaczonego nauczyciela.

Zasady pracy w sekretariacie

 1. Sekretariat szkoły jest czynny od 7.30 – 15.30.
 2. Biuro przedszkola jest czynne od 7.00 – 15.00.
 3. Pracownicy sekretariatu i biura przedszkola zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego, a w chwili przyjmowania interesantów zasłonić nos i usta.
 4. Sekretariat czynny dla uczniów 7.45 do 8.00 oraz 11.35 do 11.50 (długa przerwa).
 5. Sekretariat czynny dla nauczycieli 7.30 do 8.00 oraz 12.35 do 13.30 – tylko
  w wyjątkowych sprawach. W pozostałych sprawach należy korzystać z elektronicznej poczty służbowej lub telefonu.
 6. W sekretariacie szkoły/biurze przedszkola może przebywać jedna osoba – interesant (np.: nauczyciel, uczeń, rodzic).
 7. Przed wejściem do sekretariatu/biura przedszkola należy zasłonić nos i usta oraz zdezynfekować dłonie.
 8. Wszystkie sprawy, które można załatwić drogą mailową proszę kierować na adres: sekretariat@zsopatow.pl lub telefonicznie pod numerem 62 7814544 (szkoła),
  przedszkoleopatow@onet.pl lub telefonicznie 62 7814545 (przedszkole).
 9. W sekretariacie/biurze przedszkola interesanci załatwiają tylko te sprawy, których nie można załatwić drogą mailową lub telefoniczną.
 10. Pisma i dokumenty dostarczane do szkoły/przedszkola należy składać do skrzynki przed wejściem głównym do szkoły.
 11. Zaświadczenia, opinie o uczniach i inne dokumenty będą redagowane na prośbę zainteresowanej osoby po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu.
 12. Spotkania lub rozmowy z dyrektorem  lub wicedyrektorem będą odbywały się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod wyżej wskazanym numerem telefonu 62 7814544.

Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny, mogą być udostępniane przez Zespół Szkół w Opatowie odpowiednim służbom sanitarnym w przypadku stwierdzenia podejrzenia zachorowania na COVID-19 na terenie szkoły.

Administratorem danych osobowych dotyczących zdrowia dziecka i jego rodziny jest Zespół Szkół w Opatowie. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@myiod.pl Dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją wyżej wskazanych celów na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.